Artikulo tungkol sa pera

Wikang pambansa for every all

Ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ay dapat mahalal sa pamamagitan ng tuwirang boto ng sambayanan para sa taning na anim na taon na magsisimula sa katanghalian ng ikatatlumpung araw ng Hunyo na sumusunod Artikulo tungkol sa pera araw ng halalan at magtatapos sa katanghalian ng gayon ding petsa pagkaraan ng anim na taon.

Ang boluntaryong pagtalikod sa katungkulan sa ano mang tagal ng panahon ay hindi Artikulo tungkol sa pera ituring na pagkaputol sa pagpapatuloy ng kanyang paglilingkod para sa buong taning ng panahon ng panunungkulan sa pinaghalalan sa kanya. Kaya ngayon pa lang, taniman mo sila ng pag-ibig at kabutihang asal.

Ang sweldo ng Punong Mahistrado at ng mga Kasamang Mahistrado ng Kataastaasang Artikulo tungkol sa pera, at ng mga hukom ng mga nakabababang hukuman ay dapat itakda ng batas. Dali-dali rin nilang tinigilan ang pagbabasa.

Ang gayong pansamantalang pagtatalaga ay hindi dapt lumampas sa anim na buwan nang walang pagsang-ayon ang kinauukulang hukom. Ang Monetary Board ay dapat magharap sa Kongreso, sa loob ng tatlumpung araw mula sa pagtatapos ng bawat quarter ng taong pangkalendaryo, ng buong ulat ng mga pasya nito tungkol sa mga aplikasyon sa mga pag-utang na kokontratahin o gagarantiyahan ng Pamahalaan o ng mga korporasyong ari o kontrolado ng Pamahalaan na makapagpapalaki sa pagkakautang sa isang bansa, at naglalaman ng iba pang mga bagay-bgay na maaaring itadhana ng batas.

Maaaring makipagkontrata o gumarantiya ang Pangulo ng mga pag-utang sa labas ng bansa sa kapakanan ng Republika ng Pilipinas na may pagsang-ayon muna ng Monetary Board, at sasailalim ng mga katakdaang maaaring itadhana ng batas. Samantala, kapa ang nakararami sa lahat ng kagawad ng Gabinete ay nagpahatid sa Pangulo ng Senado at sa Speaker ng Kapulungan ng mga Kinatawan sa loob ng limang araw ng kanilang nakasulat na deklarasyon na hindi kayang gampanan ng Pangulo ang mga kapangyarihan at tungkulin ng kanyang katungkulan, dapat pagpasiyahan ng Kongreso ang bagay na ito.

Hindi rin siya dapat mag-practice ng ano mang propesyon o aktibong mamahala o mangasiwa ng ano mang negosyo na sa ano pa mang paraan ay maaaring makaugnay sa mga gawain ng kanyang katungkulan, ni hindi dapat maging interesado sa pananalapi nang tuwiran o di tuwiran sa ano mang kontrata sa, o sa ano mang prangkisa o pribilehiyong kaloob ng, Pamahalaan, o ano mang bahagi, sangay, o instrumentalidad niyon, kasama ang mga korporasyong ari o kontrolado ng Pamahalaan o ang mga sangay nito.

Gayon pa man, kapag di sapat ang sistemang internal control ng inaudit na mga tanggapan, ang Komisyon ay maaaring gumamit ng mga hakbangin kabilang ang pansamantala o natatanging pre-audit na kinakailangan at nararapat upang maiwasto ang mga pagkukulang.

Hayaan mong si Misis ang mag-budget ng pera. And why both the administration and the opposition should work together, if not on anything else, then on electoral reform. Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala, bago mahatulan, ay dapat mapyansahan ng sapat ng pyador, o maaaring palayain sa bisa ng panagot ayon sa maaaring itadhana ng batas.

Ang halaga nang pera ay dapat matatag pagagos nang panahon. Elections in as scheduled, as an indirect referendum, and electoral reform now; 4.

Welcome to the best website for funny filipino / pinoy jokes in tagalog.

Ang Pangalawang Pangulo ay maaaring hiranging kagawad ng gabinete. Hindi dapat bawalan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal na utos ng hukuman. Hindi dapat bawasan ang kanilang mga sweldo sa panahon ng kanilang panunungkulan.

Ang ano mang gayong tadhana o pagsasabatas aya dapat sumaklaw lamang sa tinutukoy na laang-gugulin. Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ang buong sambayanan ang mga biyaya ang demokrasya.

Ang mga Hukumang Panghalalan at ang Komisyon ng Paghirang ay dapat buuin sa loob ng tatlumpung araw makaraang matatag ang Senado at ang Kapulungan ng mga Kinatawan sa pagkakahalal ng Pangulo ng Senado at ng Speaker.

Kung yung lalaki ang nagtatrabaho at sumasahod, naarapat ba na siya din ang mag-budget? Ang sino mang Mahistrado na hndi nakibahagi o salungat, o di-lumahok sa isang pasya o resolusyon ay kinakailangang maglahad ng gma katwiran na batayan nito. Bago magsimula sa pagtupad ng kanilang katungkulan ang Pangulo, ang Pangalawang Pangulo, o ang Nanunungkulang Pangulo, ay dapat magsagawa ng sumusunod na panunumpa o pagpapatotoo: Matangi kung naiiba ang itinatadhana ng Konstitusyong ito o ng batas, ano mang pasya, utos, o hatol ng bawat Komisyon ay maaaring idulog sa bisa ng certiorari sa Kataaastaasang Hukuman ng paghahabol ng panig sa loob ng tatlumpung araw pagkatanggap ng sipi niyon.

Maaari niyong kopyahin ito pero kailangan bigyan niyo ng kredito o atribusyon ang pinagkukunan niyo ng sanaysay sa pamamagitan ng pag-copy sa URL or link ng sanaysay na ito. Changes by a "con-ass" will always be suspect. Dapat magtalumpati ang Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon nito.

Hindi rin siya dapat maging interesado sa pananalapi nang tuwiran o di-tuwiran sa ano mang kontrata sa, o sa ano mang prangkisa o tanging pribilehiyo na ipinagkaloob ng Pamahalaan, o ng alin mang bahagi, sangay, o instrumentalidad nito, kasama ang alin mang korporasyong ari o kontrolado ng pamahalaan, o ang subsidiary nito, sa loob ng taning ng panahon ng kanyang panunungkulan.

Hindi dapat bawalan ang karapatan sa pyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Okay lang kung nabubuhay tayo ng gaya sa panahon nila Adan at Eba na pipitasin lang ang pagkain at puro pag-ibig lang e buhay ka na. Sa unang nahirang, tatlong 3 Kagawad ang manunungkulan sa loob ng pitong 7 taon, dalawang 2 Kagawad sa limang 5 taon, at ang mga natitirang Kagawad sa tatlong 3 taon, na di na muling mahihirang.

Marami na ang nahuli sa ganitong mga gawaing masama at patuloy pa rin itong nangyayari hanggang ngayon. Ang mga unit ng pamahalaang lokal ay maaaring magsama-sama, magbuo o mag-ugnay ng kanilang mga pagsisikap, mga lingkuran, at mga mapagkukunang-batis para sa mga layuning kapaki-pakinabang sa kanila ng naaayon sa batas.

As part of the over-all approach, a social reform program can immediately be undertaken as a constructive bi-partisan effort to move forward Moreover, such a program, gives the greater number of our people, especially the poor, a bigger stake in our democracy, and increases the trustworthiness of our institutions and politicians.

Ang ginawang paghirang ng Nanunungkulang Pangulo ay mananatiling may-bisa, maliban kung pawalng-saysay ng halal na Pangulo sa loob ng siyamnapung araw mula sa kanyang paghawak o muling paghawak ng katungkulan. Ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, ang mga Mahistrado ng Kataastaasang Hukuman, ang mga Kagawad ng Komisyong Konstitusyonal, at ang Ombudsman ay maaaring alisin sa katungkulan sa pamamagitan ng impeachment, at pagkahatol doon sa tandisang paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, pagpapasuhol, graft at corruption, iba pang mabibigat na krimen, o pagkakanulo sa pagtitiwala ng bayan.

Hence the importance of filling the last two vacancies in the Commission with persons of unquestioned integrity and competence. Dapat nitong pangalagaan kapwa ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi. At, 9 Iharap sa Pangulo at sa Kongreso ang komprehensibong ulat tungkol sa pamalakad ng bawat halalan, plebesito, initiative, referendum, o recall.

Ang Pangalawang Pangulo ay maaaring hiranging kagawad ng gabinete. At the heart of this program should be an unequivocal orientation towards a better life for all. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal, at sosyal.

Una sa lahat, nabasa niyo ba yung kauna-unahan kong artikulong Budget ?Apr 29,  · 24 Oras is GMA Network's flagship newscast, anchored by Mike Enriquez and Mel Tiangco. It airs on GMA-7 Mondays to Fridays at PM (PHL Time) and on weekends at PM.

Nov 10,  · Sa bansa kong Pilipinas bakit kulang at marami pa rin ang salat sa salapi, naisip ko nga bakit hindi nalang mag gawa ng mag gawa ng maraming pera at ipamudmod sa mahihirap upang maibsan naman ang kanilang sikmurang kumakalam.

Naisakatuparan sa Mataas na Paaralan ng Sta. Eskolastica, bilang pagdiriwang ng Buwan ng Wika ang mga sumusunod: Isang karangalang inilunsad ng Kagawarang Filipino ng Mataas na Paaralan ang paglulunsad ng Buwan ng Wika na naganap noong ika ng Agosto sa cemented area pagkatapos ganapin ang pang-umagang pagpuri.

Medyo awkward pakingan na hindi pangunahing mahalaga ang pera sa isang matagumpay na negosyo, totoo na kailangan ng pera sa pamumuhunan pero hindi ito ang dapat na pagtuunan ng pansin ng isang taong nagnanais magsimula ng business.

Sa pamantasan, hinihikayat kaming maglathala ng mga artikulo sa mga banyagang journal. Sumisikat daw kasi ang unibersidad, tumataas ang rango sa listahan, dumarami ang nag-e-enrol, yumayaman.

Mga artikulo sa kategorya na "Pera" Ang sumusunod na 16 pahina ay nasa kategoryang ito, sa kabuuang

Download
Artikulo tungkol sa pera
Rated 4/5 based on 9 review